Serwisowanie podnośników koszowych – gdzie serwisować podnośniki znanych marek?

Wszystkie środki transportu bliskiego, w tym podnośniki koszowe, powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacjom – zgodnie z wytycznymi producenta danego urządzenia. Dodatkowo, sprzęt może z czasem wymagać likwidacji drobnych usterek lub poważniejszych awarii. Okazjonalnie zwyżki koszowe przechodzą też przeglądy przedsprzedażowe i serwis tuż po zakupie urządzenia. Wszystkie te czynności są domeną mechaników. Gdzie można serwisować podnośniki koszowe i jakie dokładnie przeglądy powinno przejść każde urządzenie?

Serwis podnośników koszowych – na co można liczyć po zakupie urządzenia?

W tym miejscu warto podkreślić, że zakres oferowanych usług posprzedażowych należy sprawdzić jeszcze przed zakupem podnośnika, zazwyczaj jednak serwis techniczny obejmuje:

  • naprawy  gwarancyjne – tutaj warto się upewnić, czy sprzęt danego producenta może być objęty okresowym przeglądem gwarancyjnym w danej firmie (zwykle jeżeli firma sprzedaje nowe zwyżki koszowe danej marki, można również – korzystając z zaplecza technicznego – dokonywać okresowych przeglądów w miejscu zakupu),
  • okresowe konserwacje podnośników,
  • diagnostyki przed zakupem używanego urządzenia,
  • naprawy podnośników,
  • przeglądy przed zgłoszeniem podnośnika do UDT,
  • badania RESURS.
serwisowanie podnośników koszowych
Fot. Serwisowanie podnośników koszowych.

Badanie techniczne i zgłoszenie podnośnika koszowego do UDT

Po zakupie podnośnika koszowego, a przed przystąpieniem do jego eksploatacji, właściciel ma obowiązek zgłosić (pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem eUDT) urządzenie podlegające nadzorowi technicznemu do odpowiedniej dla danej lokalizacji jednostki dozoru technicznego. Decyzją inspektora urządzenie podlega badaniu technicznemu dopuszczającemu podnośnik do eksploatacji. Przedmiotem oględzin jest stan techniczny urządzenia, wyposażenie dodatkowe i oznakowanie, a także próby techniczne przed uruchomieniem sprzętu oraz w warunkach jego pracy.

Lista urządzeń objętych dozorem technicznym wyszczególniona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 7 grudnia 2012 r.

Badanie RESURS UTB – nowy obowiązek przed badaniem technicznym UDT

W świetle nowych przepisów, obowiązujących od 6 grudnia 2019 r., każde urządzenie podlegające dozorowi technicznemu musi mieć obliczony resurs, co polega na ustaleniu okresu bezpiecznej i sprawnej eksploatacji tego urządzenia.

Badanie wykonywane jest dla maszyn używanych (starszych niż 1 rok) i jest wymagane przez inspektorów UDT przed okresowym badaniem stanu technicznego podnośnika dopuszczającym do dalszej jego eksploatacji. Konieczność wykonania badania resurs w  przypadku podnośników koszowych podyktowana jest bezpieczeństwem pracujących na platformach osób oraz faktem, że urządzenia do prac na wysokościach szybciej się zużywają. Resurs ma określić czas bezpiecznej eksploatacji sprzętu – zarówno dla operatorów, jak i pracujących na zwyżkach osób.

Przeczytaj także: Resurs podnośnika koszowego – co należy o nim wiedzieć?

Kto wykonuje RESURS?

Obowiązkiem właściciela (osoby eksploatującej maszynę) jest określenie resursu. Zgodnie z zapisem rozporządzenia: „Eksploatujący, w przypadku gdy nie jest znany resurs UTB, określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej” oraz  „Eksploatujący, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przeprowadza ocenę stanu technicznego UTB lub zleca jej przeprowadzenie”.

Sprzedawcy posiadający odpowiednie zaplecze techniczne w zakresie przeglądów i serwisu podnośników  koszowych zazwyczaj oferują pomoc kompetentnych mechaników, którzy sprawnie wykonują takie analizy. W praktyce warto powierzyć określenie resursu kompetentnemu fachowcowi posiadającemu wiedzę z zakresu konserwacji i naprawy podnośników oraz ich specyfiki w różnych warunkach eksploatacji. Poprawne  wykonanie analizy określa stan maszyny na podstawie zużycia poszczególnych, strategicznych elementów podnośnika (lub innego urządzenia). Dopiero analiza całości pozwala na wystawienie orzeczenia o czasie, w którym maszyna osiągnie resurs.

Stopień wykorzystania resursu jest przedmiotem zainteresowana inspektorów UDT każdorazowo przed  przeglądem technicznym maszyny, więc dokumentacja oprócz wymaganych dziennika konserwacji i księgi rewizyjnej powinna również zawierać dokument potwierdzający resurs podnośnika.

Szczegółowe wymagania dotyczące resursu opisane są w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 21 listopada 2018 r.  

Naprawa podnośników koszowych

Firmy oferujące zakup nowych i używanych urządzeń transportu bliskiego mają w ofercie zazwyczaj także pakiet usług dodatkowych. Nowe maszyny okresowo poddawane są przeglądom technicznym dopuszczającym urządzenie do dalszej eksploatacji. Firmy oferujące zakup urządzeń nowych i używanych dysponują zwykle zapleczem serwisowym i obsługą posprzedażową pozwalającą na profesjonalną opiekę i ewentualne naprawy danego podnośnika. Warto przed zakupem upewnić się, jakie możliwości ma dana firma w tym zakresie.

Pierwsza pomoc, czyli co się psuje w podnośnikach

Przy awarii podnośnika koszowego potrzebna jest profesjonalna pomoc. W przypadku urządzeń objętych nadzorem UDT samodzielne próby usunięcia usterek nie powinny być brane pod uwagę. Warto pamiętać, że tego typu urządzenia mogą być naprawiane w miejscu pracy, bez konieczności kosztownego transportu do serwisu. W zwyżkach koszowych usterki/naprawy najczęściej dotyczą wymiany przewodów hydraulicznych, siłowników czy niewielkich uszkodzeń mechanicznych. Zdarzają się również wycieki, awarie elektryczne i hydrauliczne oraz usterki sterowania czy naprawa elektrozaworów. Wszystkie elementy muszą być zdiagnozowane i naprawione przez kompetentnych, przeszkolonych serwisantów.